Reikalavimai

REIKALAVIMAI, KELIAMI PATALPOMS, KURIOSE VYKDOMA GINKLŲ, ŠAUDMENŲ, JŲ DALIŲ APYVARTA

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Reikalavimai, keliami patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta (toliau – Reikalavimai) nustato minimalius saugos nuo įsilaužimo ar užpuolimo ir eksploatavimo reikalavimus patalpoms, kuriose laikomi (saugomi), realizuojami, gaminami, taisomi (perdirbami) Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio 2 ir 16 punktuose, 4 straipsnyje nurodyti B kategorijos ginklai ir 5 straipsnio 1–8 punktuose nurodyti C kategorijos ginklai ir šaudmenys.

2. Šie Reikalavimai netaikomi specialaus statuso subjektams.

3. Šie Reikalavimai privalomi:

3.1. Europos fiziniams ar Europos juridiniams asmenims (toliau – ūkio subjektai), turintiems licencijas, raštiškus sutikimus gaminti, taisyti ir perdirbti, prekiauti, importuoti, eksportuoti ginklus ir šaudmenis, eksploatuoti tirus, šaudyklas, nuomoti ginklus, naudojantiems ginklus ir šaudmenis sportui, medžioklei, medžioklės ūkių veiklai, mokymui, moksliniams tyrimams ar ginkluotai asmens ir turto saugai;

3.2. Lietuvos Respublikos nuolatiniams gyventojams, turintiems leidimus laikyti ar nešiotis ginklus.

4. Bendruosius patalpų statybos, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus nustato kiti teisės aktai.

5. Reikalavimai Įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose nurodytiems C kategorijos ginklams, šaudmenims taikomi tik šių Reikalavimų VI skyriuje numatytais atvejais.

6. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Įeigos kontrolės sistema – įrenginys (ar jų grupė), kuris nustato asmens tapatybę surenkant kodą, iš tam tikrų informacijos laikmenų nuskaitant koduotą informaciją arba pagal jo individualius antropometrinius parametrus (akies rainelę, papiliarinius raštus ir pan.), ir suteikia galimybę asmeniui patekti į tam tikras patalpas arba jos nesuteikia.

Apsauginė signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, registruojančių bandymą įsibrauti, įsibrovimą, užpuolimą ar gaisrą ir pranešančių apie šiuos įvykius. Apsauginė signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jos nepertraukiamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą.

Apsauginė įsilaužimo signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą. Apsauginė įsilaužimo signalizacija sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomų objektų apsaugos ruožų. Apsauginė įsilaužimo signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jos nepertraukiamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą.

Apsauginė užpuolimo signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių (pavojaus mygtukų), kurias įjungus nustatomas ir fiksuojamas užpuolimas. Apsauginė užpuolimo signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jos nepertraukiamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė užpuolimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą.

Objekto apsaugos pultas – prietaisas, kuris kontroliuoja ir valdo kitas objekto signalizacijos priemones ir perduoda informaciją apie jų būklę kitoms sistemoms.

Pirmasis saugomo objekto apsaugos ruožas – visuma signalizacijos priemonių, kuriomis blokuojamos saugomo objekto įėjimo durys (atidarant ar laužiant), langai (atidarant, išdaužus ar imant langų stiklą, žaliuzes), ventiliacijos ir kitos angos.

Antrasis saugomo objekto apsaugos ruožas – visuma signalizacijos priemonių, kuriomis blokuojama visa patalpos erdvė saugomame objekte.

Trečiasis saugomo objekto apsaugos ruožas – visuma signalizacijos priemonių, kuriomis blokuojamas konkretus daiktas (seifas, metalinė dėžė ar kt.) arba patalpos dalis, kurioje saugomi ginklai ir šaudmenys.

Judesio jutiklis – prietaisas (mikrobangų, infraraudonųjų spindulių pasyvusis ar aktyvusis, ultragarso ir kt.), registruojantis fizinių kūnų mechaninius judesius jo kontroliuojamoje erdvėje ir formuojantis signalą apie įsilaužimą ar bandymą įsilaužti į patalpas.

Stiklo dūžio jutiklis – prietaisas, registruojantis akustines bangas, atitinkančias dūžtančio stiklo garsą, ir formuojantis atitinkamą signalą.

Seisminis jutiklis – prietaisas, registruojantis mechaninius virpesius ir formuojantis atitinkamą signalą.

Magnetokontaktinis jungiklis – magnetu valdomas jungiklis, montuojamas ant varstomų konstrukcijų.

Plokštelinė spyna – spyna, kurioje sklendės judesys sukeliamas raktu (rakto iškilimai ir įdubimai yra stačiakampio formos) tiesiogiai arba per papildomus spynos elementus veikiant spynos sklendę.

Šerdelinė spyna – spyna, kurioje sklendės judesys sukeliamas raktu (rakto įdubimai yra trapecijos arba kūgio formos) per spynos šerdį veikiant spynos sklendę.

Centralizuoto stebėjimo pultas – prietaisas, priimantis saugomų objektų apsaugos pultų pranešimus laidinėmis ir belaidėmis ryšio linijomis, formuojantis šviesos ir garso signalus savo indikatoriuose arba periferiniuose įrenginiuose. Į gautą signalą nedelsdami reaguoja apsaugą vykdančios tarnybos ginkluoti darbuotojai.

Vietinio stebėjimo pultas – prietaisas, priimantis saugomo objekto (saugomas objektas tūri būti vienas) apsaugos pultų pranešimus laidinėmis ir belaidėmis ryšio linijomis, formuojantis šviesos ir garso signalus savo indikatoriuose arba periferiniuose įrenginiuose. Į gautą signalą nedelsdama reaguoja stebimo objekto ginkluota apsauga. Vietinio stebėjimo pultas turi turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jo nepertraukiamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas.

Ginklų saugykla – specialiuosius reikalavimus atitinkanti patalpa, kurioje Europos fiziniai ar juridiniai asmenys laiko (saugo) ginklus, šaudmenis.

Prekybos salė – specialiuosius reikalavimus atitinkanti patalpa, skirta prekiauti ginklais, šaudmenimis.

Ginklų priėmimo ir išdavimo patalpa – specialiuosius reikalavimus atitinkanti patalpa, kurioje ginklininkas perduoda ginklą, šaudmenis naudotojui.

Apsauginės žaliuzės – plieninės arba aliumininės (pagamintos ekstruzijos būdu ir užpildytos epoksidinėmis dervomis) žaliuzės, skirtos patalpoms nuo įsilaužimo apsaugoti arba įsilaužimo galimybei sumažinti.

Apsauginės grotos – grotos, pagamintos iš ne plonesnių kaip 16 mm skersmens plieninių strypų, juos sukryžiuojant, langeliai turi būti ne didesni kaip 150 x 150 mm. Strypų galai įtvirtinami (ne mažiau kaip 80 mm) lubose, grindyse ar sienose ir užliejami cemento skiedinio mišiniu. Kryžiavimo ir sujungimo taškuose strypai suvirinami. Grotos gali būti atidaromos (tokiu atveju jos rakinamos ne mažiau kaip dviejose vietose). Lankstai turi būti neišardomi. Ant langų grotos įrengiamos iš vidinės langų pusės.

Kulkų gaudyklė – įrenginys, pagamintas gamykliniu būdu ir turintis šalies gamintojos atitikties sertifikatą, arba pačių pagamintas įrenginys, atitinkantis šiuos minimalius reikalavimus: pilna smėlio medinė dėžė, kurios ilgis, plotis ir aukštis ne mažesni kaip 70 cm, arba ne trumpesnis kaip 1 metro ilgio apie 45 laipsnių kampu įtvirtintas plieninis cilindras, kurio sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm, ir kuris iki pusės pripildytas smėliu.

7. Kitos šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261).

8. Patalpų, kuriose laikomi, gaminami, parduodami ginklai ir šaudmenys, ir metalinių spintų (seifų) raktų komplektus turi ūkio subjektų administracijos (filialo) vadovas ir ginklininkas. Draudžiama raktus palikti spynose, stalčiuose, kitose pašaliniams asmenims prieinamose vietose.

 

II. Ginklų saugykloms keliami reikalavimai

 

9. Ginklų saugykla turi atitikti šiuos reikalavimus:

9.1. turi būti izoliuota nuo kitų šalia esančių patalpų, turėti ne mažiau kaip 180 mm storio gelžbetonines, 250 mm storio mūrines sienas arba pagal stiprumą joms analogiškas kitokias sienas. Sienos, neatitinkančios šių Reikalavimų, turi būti sutvirtintos apsauginėmis grotomis;

9.2. turi turėti ne plonesnius kaip 180 mm storio gelžbetoninius perdengimus arba pagal stiprumą jiems analogiškus. Lubos ir grindys, neatitinkančios šių Reikalavimų, turi būti sutvirtintos apsauginėmis grotomis;

9.3. turi turėti šių Reikalavimų 1 priede nurodytas I saugumo klasės duris;

9.4. ant langų turi būti uždėtos apsauginės grotos. Jei ginklų saugykla įrengta pirmame arba paskutiniame pastato aukšte, papildomai turi būti įrengtos apsauginės žaliuzės;

9.5. ventiliacijos kanaluose (jeigu anga didesnė nei 180 x 180 mm) turi būti įrengtos apsauginės grotos;

9.6. ginklai ir šaudmenys turi būti laikomi prie grindų pritvirtintose arba sienų metalinėse spintose (seifuose), kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm, su vidine plokšteline spyna. Taip pat ginklai ir šaudmenys gali būti laikomi prie grindų arba sienų pritvirtintose metalinėse spintose (seifuose), kurie atitinka Europos Sąjungoje seifams ir saugyklų durims galiojantį standartą EN 1143-1 ar minėto standarto S1 ar S2 klasėms keliamus reikalavimus. Seifų pritvirtinti nereikia, jei jų svoris ne mažesnis kaip 300 kilogramų;

9.7. turi būti įrengta apsauginė užpuolimo signalizacija ir apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų, kuri turi atitikti šiuos Reikalavimus:

9.7.1. pirmajame saugomo objekto apsaugos ruože blokuojama:

9.7.1.1. durų, ginklų išdavimo angos ir langų atidarymas – magnetokontaktiniais jungikliais;

9.7.1.2. langų stiklų (stiklo išdaužimas) – stiklo dūžio jutikliais; stiklo išėmimas – pasyviaisiais infraraudonųjų spindulių (toliau – PIR) jutikliais su „užuolaidos“ tipo jautrumo sritimi;

9.7.1.3. ventiliacijos kanalai ar kitos angos (jei anga didesnė nei 180 x 180 mm) – dvigubo veikimo PIR mikrobangų (ultragarso) jutikliais su „užuolaidos“ tipo jautrumo sritimi arba signalinėmis grotelėmis. Grotelės gaminamos iš 6–10 mm skersmens vamzdelių, juos sukryžiuojant. Grotelių tankis turi būti ne didesnis kaip 100 x 100 mm, vamzdeliai sukryžiavimo taškuose suvirinami. Signalines groteles reikia nejudamai pritvirtinti prie blokuojamos angos sienelės. Grotelių vamzdeliuose tiesiami signaliniai laidai;

9.7.1.4. apsauginės žaliuzės – magnetokontaktiniais jungikliais;

9.7.2. antrame apsaugos ruože judesio jutikliais blokuojama patalpų erdvė. Atskirų patalpų jutikliai turi būti jungiami į atskirus apsauginės įsilaužimo signalizacijos spindulius. Apsauginės signalizacijos jutiklių tipas, skaičius bei jų išdėstymas nustatomas projektuojant ginklų saugyklos apsauginę signalizaciją;

9.7.3. ginklų saugyklos apsauginė užpuolimo signalizacija įjungiama atskiru apsauginės signalizacijos spinduliu;

9.7.4. apsauginės įsilaužimo ir užpuolimo signalizacijos priemonės turi turėti sabotažinius kontaktus, sujungtus į atskirą apsauginės signalizacijos spindulį;

9.7.5. apsauginės signalizacijos objekto apsaugos pultas turi būti įrengtas ginklų saugyklos viduje;

9.7.6. ginklų saugyklos apsauginės įsilaužimo ir užpuolimo signalizacijos vietinio stebėjimo pultas montuojamas fizinės apsaugos poste (jeigu apsauginė įsilaužimo signalizacija įjungta į vietinio stebėjimo pultą);

9.7.7. apsauginė įsilaužimo bei užpuolimo signalizacija turi turėti garso ir šviesos signalizatorius. Tokių signalizatorių tipas, skaičius ir jų išdėstymas nustatomas projektuojant ginklų saugyklos apsauginę signalizaciją.

10. Ginklų saugykloje nebūtina įrengti 9.6 punkte nurodytas metalines spintas (seifus), jeigu ginklų saugykla atitinka visus papildomus reikalavimus:

10.1. įrengtas apsauginės įsilaužimo signalizacijos trečias apsaugos ruožas;

10.2. ginklų saugykloje nėra langų;

10.3. į ginklų saugyklą patenkama per patalpą, kurioje įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmo ir antro apsaugos ruožų.

11. Ginklų saugyklos sienoje ar duryse gali būti įrengta anga ginklams, šaudmenims išduoti ir priimti. Angos durelės turi atitikti šių Reikalavimų 1 priede nurodytus I saugumo klasės durims nustatytus reikalavimus. Jeigu per visą durelių aukštį arba plotį iš vidinės pusės įrengiami ne mažiau kaip du metaliniai skląsčiai, spynų šiose durelėse įrengti nereikia.

12. Ginklų saugykloje turi būti laikomas leidimas laikyti ginklus ūkio subjektui arba jo kopija.

13. Draudžiama palikti atrakintą ginklų saugyklą.

14. Kartu su ginklininku į ginklų saugyklą gali įeiti:

14.1. administracijos vadovas;

14.2. techninę priežiūrą atliekantis personalas;

14.3. asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys ginklų ir šaudmenų apyvartos kontrolę.

15. Ūkio subjektai, turintys ne daugiau kaip 5 vnt. B kategorijos ginklų ir Įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose nurodytų C kategorijos ginklų, juos laiko metalinėje spintoje (seife), įrengtoje pagal šių Reikalavimų 9.6 punkto reikalavimus, patalpoje, kurioje:

15.1. ant langų įrengtos apsauginės grotos arba apsauginės žaliuzės;

15.2. įrengtos II klasės saugumo durys;

15.3. įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų.

16. Ūkio subjektai, turintys daugiau kaip 20 vnt. Įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose nurodytų C kategorijos ginklų, juos laiko metalinėje spintoje (seife), įrengtoje pagal šių Reikalavimų 9.6 punkto reikalavimus, patalpoje, kurioje:

16.1. ant langų įrengtos apsauginės grotos arba apsauginės žaliuzės;

16.2. įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų.

 

III. Prekybos salėms keliami reikalavimai

 

17. Prekybos salė turi atitikti šiuos reikalavimus:

17.1. ginklai ir šaudmenys turi būti eksponuojami prekybos salėje uždaruose stenduose (vitrinose) arba pritvirtinti atviruose stenduose (vitrinose), arba atviruose stenduose (vitrinose), jei pirkėjui sudarytos kliūtys pačiam paimti ginklus ir šaudmenis;

17.2. turi būti įrengta apsauginė užpuolimo signalizacija;

17.3. rekomenduojama įrengti vaizdo stebėjimo sistemą, turinčią įrenginį, 24 valandas per parą įrašantį vaizdo kamerų tuo metu fiksuojamus vaizdus.

18. B kategorijos ir Įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose nurodyti C kategorijos ginklai bei jų šaudmenys prekybos salėje eksponuojami (laikomi) tik darbo laiku. Pasibaigus darbo laikui, ginklai ir jų šaudmenys išnešami į ginklų saugyklą.

19. Draudžiama darbo metu prekybos salę palikti be darbuotojų priežiūros.

20. Reikalavimas, nurodytas šių Reikalavimų 18 punkte, netaikomas, jeigu patalpa atitinka visus šiuos papildomus reikalavimus:

20.1. prekybos salėje iš išorinės ir vidinės pusės ant langų ir durų įrengtos apsauginės žaliuzės (ant durų apsauginių žaliuzių įrengti nereikia, jeigu tai vidinės durys, ir patalpoje, esančioje priešais duris, įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija), arba prekybos salėje iš išorinės pusės ant langų ir durų įrengtos apsauginės žaliuzės, o ant langų vidinės pusės įrengtos apsauginės grotos arba grotomis atskirta ta patalpos dalis, kurioje laikomi ginklai, šaudmenys. Grotos gali būti atidaromos (tokiu atveju jos rakinamos ne mažiau kaip dviejose vietose);

20.2. įrengtas apsauginės įsilaužimo signalizacijos trečiasis saugomo objekto apsaugos ruožas;

20.3. prekybos salėje įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija. Apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įrengta pagal šių Reikalavimų 9.7 punkto nuostatas;

20.4. prekybos salė atitinka šių Reikalavimų 9.1, 9.2 ir 9.3 punktų nuostatas. 9.3 punkto nuostatos gali būti netaikomos, jei ant prekybos salės išorinių durų iš išorinės ir vidinės pusės įrengtos apsauginės žaliuzės;

20.5. objekto apsaugos pultas įrengtas prekybos salėje.

 

IV. patalpoms, kuriose ŪKIO SUBJEKTAI gamina vienetinius ginklus ir šaudmenis (gamybos apimtys – ne daugiau kaip 500 tūkst. šovinių per metus) bei juos taiso (perdirba), keliami reikalavimai

 

21. Patalpos, kuriose ūkio subjektai gamina vienetinius ginklus ir šaudmenis (gamybos apimtys – ne daugiau kaip 500 tūkst. šovinių per metus) bei juos taiso (perdirba), turi atitikti šiuos reikalavimus:

21.1. turi būti atskirtos nuo bendro naudojimo patalpų, į kurias gali įeiti pašaliniai asmenys;

21.2. turi būti įrengta apsauginė užpuolimo signalizacija ir apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo arba iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų;

21.3. negali būti laikoma daugiau kaip 2 kg parako ir daugiau kaip 1 000 vnt. kapsulių;

21.4. ginklai ir šaudmenys gamybos, taisymo (perdirbimo) patalpoje laikomi tik juridinio asmens darbo laiku. Pasibaigus darbo laikui, ginklai, ginklų dalys ir šaudmenys išnešami į ginklų saugyklą.

22. Reikalavimas, nurodytas šių Reikalavimų 21.4 punkte, netaikomas, jeigu patalpa, kurioje gaminami, taisomi (perdirbami) ginklai ir šaudmenys, atitinka šių Reikalavimų 20 punkto nuostatas.

23. Į šių Reikalavimų 21 punkte nurodytas patalpas gali įeiti administracijos vadovas, darbuotojai, gaminantys ar taisantys (perdirbantys) ginklus (šaudmenis), taip pat ginklininkas ir:

23.1. techninę priežiūrą atliekantis personalas;

23.2. asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys ginklų ir šaudmenų apyvartos kontrolę.

24. Medžiagos, reikalingos šovinių gamybai, turi būti laikomos:

24.1. parako kiekis iki 100 kg – izoliuotoje patalpoje, kurioje nėra įrengtų nuolatinių darbo vietų;

24.2. parako kiekis didesnis kaip 100 kg – atskiroje saugykloje, įrengtoje pagal nustatytus sprogstamųjų medžiagų laikymo reikalavimus;

24.3. kapsulės (daugiau kaip 1 000 vnt.), šovinių gamybai naudojamas lakas ir kitos lengvai užsidegančios medžiagos – izoliuotoje patalpoje, kurioje nėra įrengtų nuolatinių darbo vietų.

 

V. objektams IR patalpoms, kuriose ŪKIO SUBJEKTAI gamina ginklus ir šaudmenis (gamybos apimtys neribojamos), keliami reikalavimai

 

25. Objektai ir patalpos, kuriose ūkio subjektai gamina ginklus ir šaudmenis (gamybos apimtys neribojamos) (toliau – gamyklos), turi atitikti šiuos reikalavimus:

25.1. visa gamyklos teritorija turi būti aptverta. Pagal visą gamyklos perimetrą turi būti įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, įjungta į vietinio stebėjimo pultą. Gamyklos specialiuose reikalavimuose nustatoma, ar apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto stebėjimo pultą ir reikalingas apsaugos ruožų skaičius;

25.2. gamyklą turi saugoti fizinė ginkluota apsauga. Gamyklos specialiuose reikalavimuose nustatomi, ginkluotų apsaugos darbuotojų skaičius, jų išdėstymas;

25.3. gamyklos teritorijoje esančiose ginklų saugyklose, patalpose, kuriose gaminami ginklai ir šaudmenys, ir kuriose laikomas parakas šaudmenims užtaisyti, turi būti:

25.3.1. įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, įjungta į vietinio stebėjimo pultą. Gamyklos specialiuose reikalavimuose nustatomi reikalavimai apsauginei signalizacijai ir nustatoma, ar ji turi būti įjungta į centralizuoto stebėjimo pultą;

25.3.2. įrengta vaizdo stebėjimo sistema, turinti įrenginį, 24 valandas per parą įrašantį vaizdo kamerų tuo metu fiksuojamus vaizdus. Vaizdo stebėjimo sistemos įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 31 dieną. Vaizdo stebėjimo kamerų turi būti tiek, kad būtų užtikrintas gamyklos teritorijos ir patalpų, įėjimo ir įvažiavimo į gamyklą, taip pat prieigų stebėjimas. Jų skaičius, tipai ir montavimo vietos nustatomi gamyklos specialiuose reikalavimuose;

25.3.3. įrengta valdoma kompiuterinė įeigos kontrolės sistema. Įeigos kontrolės sistemos monitoriuje turi būti stebimi kontroliuojami įėjimai (valdomos durys) ir jų funkcionavimas, turi būti numatyta kontroliuojamų įėjimų (valdomų durų) atidarymą ir uždarymą valdyti kompiuteriu. Įeigos kontrolės sistemos valdymo blokas montuojamas gamyklos apsaugos tarnybos poste. Gamyklos specialiuose reikalavimuose nustatoma, kokie gamyklos įėjimai (valdomos durys) turi būti kontroliuojami įeigos kontrolės sistema ir jai keliami būtini specialūs reikalavimai;

25.3.4. apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemos turi turėti rezervinį maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų nenutrūkstamą šių sistemų funkcionavimą.

26. Draudžiama pasibaigus darbo laikui patalpose, skirtose ginklams ir šaudmenims gaminti, pagamintus ginklus ir šaudmenis laikyti neužplombuotoje pakuotėje.

27. Parakas šaudmenims užtaisyti (daugiau kaip 100 kg) turi būti laikomas atskiroje patalpoje, įrengtoje pagal nustatytus sprogstamųjų medžiagų laikymo reikalavimus.

28. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), gavęs paraišką su reikiamais duomenimis specialiesiems reikalavimams nustatyti, kartu su Lietuvos Respublikos ginklų fondu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ginklų fondas) per 15 dienų nustato specialiuosius gamyklos teritorijos ir patalpų apsaugos sistemos reikalavimus, į kuriuos, rengiant techninį ir darbo projektus, turi būti atsižvelgta.

29. Gamyklos teritorijos ir patalpų apsaugos sistemos darbo projektas turi būti suderintas su Policijos departamentu ar jos įgaliota įstaiga ir Ginklų fondu.

 

VI. ĮSTATYMO 5 strAIPSNIO 5–8 PUNKTUOSE NURODYTŲ C kategorijos ginklų laikymo (saugojimo) reikalavimai

 

30. Įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose nurodyti C kategorijos ginklai, kurie yra ūkinės-komercinės veiklos objektai:

30.1. darbo metu eksponuojami pagal šių Reikalavimų 17.1 punkto nuostatas;

30.2. laikomi (saugomi) šių Reikalavimų 9.6 punkte nustatyta tvarka arba patalpoje, kurioje yra apsauginės žaliuzės ir apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų.

31. šių Reikalavimų 30.2 punkto reikalavimas netaikomas, jeigu laikoma ne daugiau kaip 20 vnt. Įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose nurodytų C kategorijos ginklų. Ginklai ir šaudmenys turi būti saugomi taip, kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys.

VII. Patalpų, kuriose priimami ir išduodami ginklai, ŠAUDMENYS, reikalavimai

 

32. Ginklai, šaudmenys priimami ir išduodami patalpoje, kurioje nėra pašalinių asmenų (leidžiama būti tik ginklus, šaudmenis išduodantiems ir juos priimantiems asmenims).

33. Patalpa turi atitikti šiuos reikalavimus:

33.1. turi būti įrengta kulkų gaudyklė, kurią naudojant būtų galima saugiai patikrinti ginklus. Šio punkto nuostata netaikoma Įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose nurodytiems C kategorijos ginklams;

33.2. patalpoje turi būti stalas ar lentyna ginklui, šaudmenims ir dėtuvėms padėti.

34. Ginklų išdavimo ir priėmimo patalpoje išduodant ir priimant ginklus, šaudmenis vienu metu gali būti tiek žmonių, kiek yra įrengta kulkų gaudyklių ir stalų (neskaičiuojant ginklininko).

 

VIII. LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINIŲ GYVENTOJŲ ginklų, ŠAUDMENŲ laikymo reikalavimai

 

35. Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai B kategorijos ginklą (-us) ir Įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose nurodytą (-us) C kategorijos ginklą (-us) ir jų šaudmenis turi laikyti gyvenamojoje patalpoje, metalinėje vidine spyna užrakinamoje dėžėje (seife), pritvirtintoje prie sienos ar grindų taip, kad ja negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys. Metalinės dėžės (seifo) sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 milimetrų. Taip pat ginklai ir šaudmenys gali būti laikomi pritvirtintose prie grindų arba sienų metalinėse spintose (seifuose), kurie atitinka Europos Sąjungoje seifams ir saugyklų durims galiojantį standartą EN 1143-1 ar minėto standarto S1 ar S2 klasėms keliamus reikalavimus. Metalinės spintos (seifo) įsirengti nereikia, jei ginklai, šaudmenys laikomi atskiroje patalpoje, kurioje įrengtos II saugumo klasės durys, o ant langų įrengtos apsauginės grotos. Įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose nurodyti C kategorijos ginklai ir šaudmenys turi būti saugomi taip, kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys.

36. Jeigu yra aplinkybių, dėl kurių B kategorijos ginklą (-us) ir Įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose nurodytą (-us) C kategorijos ginklą (-us) ir jų šaudmenis laikyti gyvenamojoje vietoje nėra saugu, suderinus su teritorine policijos įstaiga, ginklą (-us) galima laikyti kitose vietose, kuriose užtikrinamas ginklo (-ų) saugumas ir ginklu (-ais) negali pasinaudoti kiti asmenys.

37. Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, turintys daugiau kaip 5 vnt. B kategorijos ginklų arba daugiau kaip 12 vnt. Įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose nurodytų C kategorijos ginklų, privalo:

37.1. įsirengti apsauginę įsilaužimo signalizaciją, sudarytą bent iš vieno apsaugos ruožo;

37.2. ginklus, šaudmenis laikyti metalinėje spintoje (seife), kuri atitinka šių Reikalavimų 9.6 punkto nuostatas. Metalinės spintos (seifo) įsirengti nereikia, jei ginklai, šaudmenys laikomi atskiroje patalpoje, kurioje įrengtos II saugumo klasės durys, o langai atitinka šių Reikalavimų 9.4 punkto reikalavimus.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Policijos departamentas, atsižvelgęs į pateiktus motyvuotus prašymus, gali leisti vykdyti ginklų ir šaudmenų apyvartą patalpose, kuriose tokia pati arba geresnė ginklų apsauga užtikrinama kitomis, negu nustatyta šiuose Reikalavimuose, techninėmis priemonėmis.

39. Patalpų, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemas gali projektuoti ir įrengti tik juridiniai asmenys, tokiems darbams turintys atitinkamų valstybės įstaigų išduotus atestatus. Su šiais juridiniais asmenimis turi būti pasirašytos sutartys, kuriose nustatyta, kad informacija, susijusi su patalpų, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, apsaugos sistemų projektavimu ir įrengimu, nebus atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus policijos ar kitų įstaigų pareigūnus, kurie atlieka minėtų patalpų atitikimo šiuos Reikalavimus vertinimo ir kontrolės funkcijas.

40. Teritorinės policijos įstaigos vadovo įsakymu sudaryta komisija, priimant eksploatuoti ginklų saugyklas, kitas šiuose Reikalavimuose nurodytas patalpas, vertina jas dalyvaujant juridinio asmens, įrengusio signalizaciją, atstovams, o šių Reikalavimų 20 punkte nurodytus objektus ir Ginklų fondo atstovams.

41. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 teritorinės policijos įstaigos policijos pareigūnų.

42. Priimant eksploatuoti gamyklas, teisės aktų nustatyta tvarka sudaroma valstybinė komisija.

43. Ūkio subjekto atstovas komisijai, kuri priima eksploatuoti patalpas, turi pateikti šiuos dokumentus:

43.1. teritorijos, patalpų projektų dokumentus ir paslėptų darbų aktus;

43.2. gamintojų išduotus durų, seifų, apsauginių žaliuzių pasus;

43.3. apsauginės įsilaužimo ir užpuolimo signalizacijos projektą, suderintą su teritorine policijos įstaiga.

44. Komisija apžiūri ginklų saugyklas, kitas šiuose Reikalavimuose paminėtas patalpas, išbando signalizacijos priemones ir įvertina, ar jos atitinka patalpoms, kuriose laikomi, parduodami, gaminami, taisomi (perdirbami) ginklai ir šaudmenys, keliamus saugos nuo įsilaužimo bei užpuolimo ir eksploatavimo reikalavimus, ir apie tai surašo aktą. Akte nurodomi nustatyti trūkumai ir terminas jiems pašalinti.

45. Policijos įstaigos ir kitos institucijos pagal savo kompetenciją turi teisę kontroliuoti, ar patalpos ir jų eksploatavimo tvarka atitinka šiuos Reikalavimus.

46. Įgalioti pareigūnai turi teisę reikalauti, kad asmenys dokumentus ir informaciją, reikalingą nustatyti, ar patalpos ir jų eksploatavimo tvarka atitinka šiuos Reikalavimus, pateiktų raštu arba žodžiu jų nustatytu laiku. Nustatę pažeidimus, pareigūnai turi teisę duoti privalomus nurodymus atsakingiems asmenims, kaip pašalinti trūkumus, imtis kitų įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų priemonių.

47. Patikrinimo metu kontroliuojantys asmenys turi teisę tikrinti ginklus, šaudmenis leidimus laikyti ir leidimus nešiotis ginklus bei ginklų ir šaudmenų gamybos, taisymo (perdirbimo), prekybos, laikymo ir saugojimo vietas (patalpas, seifus, seifų turinius, signalizaciją), ginklų nešiojimo ir apskaitos tvarką.

48. Ūkio subjektai ir (ar) fiziniai asmenys, nesutinkantys su valstybės institucijų pareigūnų sprendimais, priimtais vadovaujantis šiais Reikalavimais, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Šaltinis:

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO

ĮSAKYMAS